Toekomstbestendig beleid biotechnologie - Federa spreekt mee in gedachtewisseling

06 november 2018

Federa droeg bij aan rapport toekomstbestendig beleid biotechnologie

Hoe kunnen we biotechnologiebeleid ontwikkelen dat niet bij voorbaat al achterhaald is door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen? Dat is de vraag die het ministerie van I&W mede namens een aantal andere ministeries in 2017 stelde. Een rapport over de eerste gedachtewisselingen is op 15 oktober gepubliceerd.

Een verkenning: behoud vertrouwen in biotechnologie

Sinds de herfst 2017 kwam een groep maatschappelijke stakeholders meerdere keren bijeen rond deze vraag, verdeeld over rode (medische), groene (agrarische) en witte (industriële) biotechnologie. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier in vertrouwen, veilige innovaties in de biotechnologie stimuleren?  De deelnemers waren afgevaardigd vanuit belanghebbende organisaties, maar zonder dat ze spraken namens hun organisaties. John Jacobs, (ex-)voorzitter van de Federa, nam deel aan de bijeenkomsten over medische (rode) biotechnologie.

Federa sprak mee over medische biotechnologie - Patiënt centraal

Het rapport geeft een aantal belangrijke bouwstenen voor toekomstig beleid (p. 21-28 van rapport voor de medische kant). Als aanzet bracht John Jacobs een ‘Stipstuk’ in: overwegingen waarin de voor- en nadelen voor de patiënt centraal stonden. Het was aanleiding voor een waardevolle bespreking. Ook het idee van een geïntegreerde beoordeling bracht hij in. Afgesproken is, dat dit idee in toekomstige bijeenkomsten nog verder uitgewerkt wordt.

Aanbevelingen medische biotechnologie

Voor de korte termijn wordt aanbevolen om risicobeoordeling op maat te doen: makkelijk waar het kan (reeds gebruikte GGO’s), uitvoeriger waar nodig (novels). Regelgeving zou zich moeten verschuiven van proces-based naar product-based.

Voor de lange termijn wordt aanbevolen om risico’s niet geïsoleerd te beoordelen in een domein (bijv. omgevingsrisico), maar integraal af te wegen tegen de potentiële winsten en risico’s in alle domeinen - haalbaarheid, mogelijke gezondheidswinst, risico’s patiënt en milieu, ethisch, maatschappelijk voor proefdieronderzoek en (experimentele) therapie in mensen.

Opnieuw als wetenschappers meespreken

Een andere belangrijke aanbeveling voor de lange termijn is het starten van een adviesorgaan (bijv. in de Gezondheidsraad of Rathenau) dat dient voor het afwegen van principiële visies over complexe ethische vraagstukken. Bij deze vraagstukken kan worden gedacht aan research naar kiembaanmodificatie of onderzoek met embryo’s, chimaeren en cybriden. Het doel van de klankbordgroep is niet het forceren van een consensus of het maken van keuzes, maar het verzamelen van visies, zodat de politiek goed geëquipeerd is voor weloverwogen keuzes.

Meld je bij John Jacobs als je als wetenschapper namens de Federa wilt helpen deze afwegingen te maken.  biotechnologie@johnjljacobs.nl

Het definitieve rapport is op 15 oktober vastgesteld en wordt eind 2018 aangeboden aan de betrokken ministeries en de Tweede Kamer, als opmaat voor het maatschappelijke debat biotechnologie.

Rapportgegevens

De stand van de gedachtewisseling over modernisering van het biotechnologiebeleid. Eindrapport met de opbrengsten van een gedachtewisseling tussen betrokken maatschappelijke partijen van maart tot en met oktober 2018. Den Haag, Bureau KLB, 15 oktober 2018. 

Download: PDF 1,2 Mb  181015_stand_van_de_gedachtenwisseling_modernisering_biotechnologiebeleid_-_eindrapport.pdf 

Deze gedachtewisseling bouwt voort op o.a. het werk van de COGEM. Rapport uit 2016:
COGEM Commissie Genetische Modificatie: Regelgeving ontregeld, Gezondheidsraad 2016

 

Nieuws
Go to top