code Goed Gedrag

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek 

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek is in 2004 erkend door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Om de code te actualiseren heeft de COREON in 2013 een nieuwe versie van de code opgesteld. Met name zijn daarin opgenomen extra veiligheidseisen omtrent de omgang met gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De COREON is er toen niet in geslaagd om het CBP ervan te overtuigen de vernieuwde code te erkennen. Inmiddels is het CBP overgegaan in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De COREON had besloten de code uit 2004 te handhaven, aangezien de uitgangspunten van deze code nog steeds goed toepasbaar en verdedigbaar waren. Maar er is natuurlijk wel veel veranderd sinds 2004, zeker nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Overigens moeten de veranderingen ook niet worden overdreven.

Zo beschrijft de Code voorwaarden waaronder een beroep gedaan mag worden op de uitzonderingen voor het vragen van toestemming. De AVG kent uitzonderingen op het toestemmingsbeginsel, onder andere voor wetenschappelijk onderzoek. Dat moet dan bij nationaal recht worden geregeld. De Nederlandse Uitvoeringswet AVG handhaaft de uitzonderingen op het toestemmingsbeginsel voor wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld artikel 7:458 BW en artikel 24 UAVG).

Ontwikkeling nieuwe Code Goed Gedrag

Een inventarisatie onder zeven stakeholders toont brede overeenstemming, dat het nuttig en noodzakelijk is om de Gedragscode te actualiseren. NIVEL en COREON/Federa hebben de resultaten in april 2019 gepubliceerd.

Inmiddels heeft COREON een positief voortgangsgesprek gehad met het ministerie van VWS.

Meer op www.federa.org/Herziening-Gedragscode-Gezondheidsonderzoek-dringend-gewenst


Het voortraject van deze inventarisatie:

Download de presentatie 'ontwikkeling van een nieuwe Code Goed Gedrag' (pdf, juni 2018)


Voor de ontwikkeling van de nieuwe code Goed Gedrag worden o.a. een aantal statements gebruikt. De eerste twee zijn:

Statement 1. 'Nader gebruik' van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Het verder verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek mag volgens de AVG in beginsel, ook al is het eerste doel van de verwerking een ander, zoals de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Er is geen nieuwe grondslag nodig. Het is echter geen vrijbrief. Dit statement beschrijft de criteria waaraan het onderzoek moet voldoen.

Download Statement 1:   s1-nadergebruikv1.5 17.12.2018  (pdf, 100 kb)

Statement in English - see https://www.federa.org/codes-conduct

Statement 2. Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek heeft in de AVG een speciale status, maar wordt in de AVG niet gedefinieerd. In dit statement wordt het begrip wetenschappelijk onderzoek inhoudelijk ingevuld.

Download Statement 2:  s-2-wetonderzoekv1.6 17-12-2018  (pdf, 138 kb)

Statement in English -  see https://www.federa.org/codes-conduct

 

Data protection impact assessement (DPIA)
Best practices

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan het voor onderzoekers verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen.

COREON deelt een voorbeeld best practices uit de onderzoekspraktijk
Download   ABCD-studie verkorte Data Protection Impact Analyse (DPIA) (pdf)

Uitvoerige informatie over DPIA van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia

Downloads

Go to top